Algemene Voorwaarden CellCare Academy B.V.

Artikel 1 - Definities

Verkoper:            CellCare Academy B.V. de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper:                  de wederpartij van verkoper, de afnemer (cursist);

Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper. CellCare Academy B.V. behoudt het recht deze algemene voorwaarden op welk moment dan ook en om welke reden dan ook te wijzigen.

 

Artikel 2 - Algemeen      

2.1         De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2         De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3         De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.4         Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de koper geen rechten voor de toekomst ontlenen.

2.5         Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.6         Onder “Academy” wordt in deze bepaling verstaan cursussen en opleidingen in de ruimste zin van het woord: workshops, practica, studiedagen, studiematerialen, verdiepingsdagen, masterclasses, congressen, al dan niet meerdaags en/of in-company georganiseerd en abonnementen.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen/Acties/Offertes/Prijzen

3.1         Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2         Aanvaarding van een aanbieding geschiedt alleen door een online ingevuld inschrijfformulier.

3.3         Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte inbegrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4         Verkoper is gerechtigd van koper te verlangen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming door koper, zulks ter beoordeling van verkoper.

3.5         De prijzen vermeldt op de website zijn leidinggevend. De prijzen in de brochure of op de website, zijn inclusief koffie en thee. Wanneer prijs inclusief lunch is, wordt dit expliciet aangegeven. Bij de prijs is inbegrepen het cursusmateriaal, dat u tijdens de cursus ontvangt.

3.6         Indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, heffingen, cursusmaterialen is verkoper gerechtigd deze prijsstijging aan koper door te berekenen, tenzij de prijsstijging voor verkoper voorzienbaar was.

 

Artikel 4 - Bijzondere bepalingen

4.1         Annulering kan alleen schriftelijk/via mail worden doorgegeven. Datum van melding is leidend. Bij annulering van de meerdaagse masterclasses tot 3 weken voor aanvang brengen we € 50,00 administratiekosten in rekening. Annulering binnen 3 weken voor aanvang van de opleiding dient per mail plaats te vinden. Bij annulering van de opleiding binnen 3 weken wordt 25% van het opleidingsbedrag in rekening gebracht. Wanneer u zich gelijk aanmeldt voor de volgende opleiding wordt de 25% kosten omgezet in aanbetaling voor de volgende opleiding.

4.2         Annulering kan alleen schriftelijk/via mail worden doorgegeven. Datum van melding is leidend Annulering cursussen (anders dan de meerdaagse masterclasses) kan kosteloos plaatsvinden tot 2 weken voor aanvang van de cursus. Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus dient per mail met opgaaf van reden plaats te vinden. Bij een geldige opgaaf van reden, zulks ter beoordeling van de verkoper, wordt 80% van het factuurbedrag gerestitueerd.

4.3         Indien een cursist verhinderd is voor een cursus, kan in zijn plaats een collega deelnemen, mits verkoper hiervan van tevoren in kennis is gesteld.

4.4          Verkoper behoudt zich het recht voor een kandidaat-cursist zonder opgaaf van reden te weigeren.

4.5         Bij niet tijdige betaling behoudt verkoper zich het recht voor om cursist toegang tot de opleiding/cursus te weigeren.

4.6         Het auteursrecht op alle door verkoper uitgegeven brochures, lesboeken, cursusmateriaal, hand-outs, etc. berust bij verkoper, tenzij een andere auteursrechthebbende is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper is het verboden om gegevens of gedeelten uit enig door verkoper geleverd materiaal te publiceren of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.

4.7         Verkoper behoudt zich het recht voor cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding belemmeren en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige cursisten, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.

4.8         Tussentijdse beëindiging (of doorschuiven) van (een gedeelte van) een opleiding is alleen mogelijk in het geval van een calamiteit of ernstige ziekte van de cursist of een eerstegraads familielid. Verkoper kan een bewijs verlangen in de vorm van een medische verklaring of anderszins. Correspondentie hieromtrent dient aangetekend te geschieden. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van (een gedeelte van) een opleiding ligt bij verkoper. Verkoper brengt voor de verwerking hiervan € 100,00 in rekening vermeerderd met een evt. prijsverhoging van de opleiding in een volgend jaar en de extra kosten voor nieuw lesmateriaal. De oorspronkelijke factuur kan niet later worden voldaan.

4.9         De kandidaat-cursist heeft na het online aanmelden het recht op een bedenktijd van 14 dagen na de datum van ondertekening van het inschrijfformulier. Mits de cursus, opleiding/cursus niet is gestart.

 

Artikel 5 - Bijzondere bepalingen abonnement HRM

5.1         De voorwaarden voor het afnemen van een abonnement op het HRM is vastgelegd in de gebruikers-overeenkomst.

5.2         Afnemen van een abonnement kan alleen als aan de voorwaarden zoals vermeld in de gebruikers overeenkomst wordt voldaan.

5.3         Abonnement kan alleen tot stand komen als aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

6.1         Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. CellCare Academy B.V. werkt met ervaren docenten.

6.2         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3         Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.

6.4         Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade en kosten door koper te worden vergoed.

6.5         Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.

 

Artikel 7 - Levering

7.1         Alle Leveringen geschieden af adres verkoper, tenzij andere locatie op inschrijfbevestiging is aangegeven.

7.2          Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat koper een inschrijvingsformulier heeft ingevuld.

7.3         Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, kan verkoper pas leveren aan koper na verkrijgen van juiste informatie.

7.4         Verkoper behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper, de overeenkomst te ontbinden. Verkoper informeert cursisten daarvan direct schriftelijk, telefonisch of via e-mail. Eventuele aan verkoper reeds verrichte betalingen zullen worden teruggestort.

 

Artikel 8 - Onderzoek, reclames

8.1         Reclame met betrekking tot de over aan koper geleverde zaken en diensten, dienen uiterlijk doch binnen 8 dagen na levering, schriftelijk aan verkoper te worden gemotiveerd.

8.2          Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt koper geacht het geleverde en/of de factuur te hebben goedgekeurd.

8.3          Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de geleverde zaken en diensten.

8.4          Een veronderstelde tekortkoming door verkoper laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

 

Artikel 9 - Betaling

9.1         Facturen zullen worden verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres, tenzij anders aangegeven, hetgeen overigens diens betalingsverplichting jegens verkoper onverlet laat.

9.2         Facturen dienen via een automatische incasso, IDEAL of via overschrijving  te worden voldaan. Voor alle betalingswijzen wordt een betalingstermijn gehanteerd binnen 14 dagen, echter moet betaling plaatsvinden voor start van de opleiding/cursus. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.3          Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.4         In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.

9.5         Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 10 - Incassokosten

10.1       Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden volgens Wet Incasso Kosten berekend, zulks met een minimum van€ 40,00.

10.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

11.1       Alle door verkoper geleverde cursusmaterialen blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2       Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

11.3       Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

12.1       Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

·        koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

·        na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

·        sprake is van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering; Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper; koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

12.2       Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4       Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1       Behoudens, door de koper te bewijzen, opzet of grove schuld van verkoper of van onze ondergeschikten is verkoper niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door verkoper geleverde.

13.2       Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden/ geleverde diensten overschrijden.

13.3       Indien verkoper een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

13.4       De koper is gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor verkoper door derden mocht worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door verkoper.

13.5       Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6       Indien verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal koper haar ter zake volledig vrijwaren.

13.7       Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

13.8       Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

13.9       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of haar ondergeschikten.

13.10Verkoper zal door de cursist niet aansprakelijk worden gesteld indien de cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van enige schade rechtstreeks te wenden tot zijn verzekeringsmaatschappij dan wel de verzekeringsmaatschappij van een derde.

 

Artikel 14 - Risico-overgang/transport

14.1       Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop de producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

14.2       Indien en voor zover verkoper transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan door verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico en kosten in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

14.3       Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

14.4       Iedere rechtsvordering van koper op verkoper verjaart na verloop van  2 jaar voor consument en 5 jaar voor zakelijke klant, te rekenen vanaf de datum van levering.

 

Artikel 15 - Overmacht

15.1       Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom-/computerstoringen, exportbelemmeringen, ongelukken, diefstal, brand, ziekte van haar personeel en stagnatie in levering door toeleveranciers, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen, al dan niet tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper en overheidsmaatregelen worden daaronder begrepen. Onder overmacht wordt mede begrepen alle omstandigheden waarop verkoper redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een cursus of studiedag geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te geven aan de studiedag en/of cursus en verkoper er niet in geslaagd is voor een vervangende docent of locatie zorg te dragen.

In geval van overmacht behoudt verkoper zich het recht voor tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat verkoper aan enige schadevergoeding gehouden wordt.

15.3       Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

15.4       Verkoper behoudt zich het recht voor om af te wijken van de in de brochure/website aangegeven data, volgorde en/of inhoud van het programma, of andere sprekers in te zetten.

15.5       Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.6       Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

16.1       Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

16.2       Alle door verkoper geleverde zaken, berekeningen, brochures, cursusmateriaal, hand-outs, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper/cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

16.3 Koper is niet gerechtigd de naam of het merk van de producent op de geleverde materialen of de bijsluiter te verwijderen.

 

Artikel 17 – Klachtenregistratie

CellCare Academy B.V. zorgt voor een zorgvuldige omgang met zijn cursisten. CellCare Academy B.V. hanteert hiervoor een interne klachtenprocedure. Voor meer informatie zie CellCare Academy website onder algemene voorwaarden – klachtenprocedure CellCare Academy B.V.

 

Artikel 18 Wet bescherming persoonsgegevens

CellCare Academy B.V. zal de (persoons)gegevens van de cursist, uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en is vastgelegd in een privacy statement dat op de website onder Privacy beleid is gepubliceerd.

 

Artikel 19 - Geschillen   

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht   

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 21 - Deponering voorwaarden

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder 57266093.

 

Artikel 22 - Onderdeel van

CellCare Academy B.V. is onderdeel van de CellCare Health Group.